Aралық аттестация кестесi

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
110 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся группы 110
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с

п/п

Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/ Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Кәсіби орыс тілі мен ақпаратты басқару емтихан 15.01.2021 Мукушова А.А.
2. Кәсіби шетел тілі емтихан 04.01.2021 Битигова Г.С.
3. Қазақстан тарихы МЕ 11.01.2021 Нуркенова А.К.
4. Дене шынықтыру диф.сынақ 05.01.2021 Байкенова Р.Х.
5. Денсаулық сақтаудағы құқық пен экономика негіздері   диф.сынақ 12.01.2021 Нуркенова А.К.
6. Медицинадағы латын тілі диф.сынақ 18.09.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Мейіргер ісіндегі психология мен коммуникативтік дағдылар емтихан 20.10.2020 Аммри З.С. / Оспанова А.Н.
8. Жалпы гигиена диф.сынақ 24.09.2020 Солтанова Ж.А.
9. Анатомия, физиология мен патология емтихан 18.01.2021 Утельбаева Б.Б. / Макина У.Т.
10. Медициналық биология генетикамен емтихан 04.11.2020 Байгулова Ш.Ш.

 Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
120 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся группы 120
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Кәсіби орыс тілі мен ақпаратты басқару емтихан 22.12.2020 Мукушова А.А.
2. Кәсіби шетел тілі емтихан 29.12.2020 Битигова Г.С.
3. Қазақстан тарихы МЕ 04.01.2021 Нуркенова А.К.
4. Дене шынықтыру диф.сынақ 31.12.2020 Байкенова Р.Х.
5. Денсаулық сақтаудағы құқық пен экономика негіздері   диф.сынақ 06.01.2021 Нуркенова А.К.
6. Медицинадағы латын тілі диф.сынақ 23.11.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Мейіргер ісіндегі психология мен коммуникативтік дағдылар емтихан 18.01.2021 Аммри З.С. / Оспанова А.Н.
8. Жалпы гигиена диф.сынақ 27.11.2020 Солтанова Ж.А.
9. Анатомия, физиология мен патология емтихан 03.11.2020 Макина У.Т. / Утельбаева Б.Б.
10. Медициналық биология генетикамен емтихан 14.12.2020 Байгулова Ш.Ш.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
130 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся группы 130
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с

п/п

Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский язык и управление информацией экзамен 23.12.2020 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 05.01.2021 Битигова Г.С.
3. История Казахстана ГЭК 08.01.2021 Нурахметова А.О.
4. Физическая культура диф.зачет 06.01.2021 Байкенова Р.Х.
5. Основы права и экономики в здравоохранении диф.зачет 30.12.2020 Нурахметова А.О.
6. Латинский язык в медицине диф.зачет 11.12.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле экзамен 18.01.2021 Боровикова Н.В. / Аммри З.С.
8. Общая гигиена диф.зачет 10.10.2020 Ахитова Б.М.
9. Анатомия, физиология и патология экзамен 03.10.2020 Пильцов Д.А. / Кулбекова Ш.Ж.
10. Медицинская биология с генетикой экзамен 23.11.2020 Байгулова Ш.Ш.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
140 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся группы 140
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский язык и управление информацией экзамен 13.01.2021 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 11.01.2021 Битигова Г.С.
3. История Казахстана ГЭК 15.01.2021 Нурахметова А.О.
4. Физическая культура диф.зачет 05.01.2021 Байкенова Р.Х.
5. Основы права и экономики в здравоохранении диф.зачет 31.12.2020 Нурахметова А.О.
6. Латинский язык в медицине диф.зачет 15.10.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле экзамен 28.09.2020 Боровикова Н.В. / Аммри З.С.
8. Общая гигиена диф.зачет 21.10.2020 Ахитова Б.М.
9. Анатомия, физиология и патология экзамен 18.01.2021 Кулбекова Ш.Ж. / Касимова С.Д.
10. Медицинская биология с генетикой экзамен 03.11.2020 Байгулова Ш.Ш.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Емдеу ісі» мамандығының «Акушер» біліктілігімен
210 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 210 специальности «Лечебное дело» с квалификацией «Акушер (-ка)»

Р/с

п/п

Пән атаулары/Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия экзамен 19.10.2020 Байтурганова Т.М.
2. Пропедевтика внутренних болезней экзамен 04.11.2020 Садвакасова М.Б. / Катпина А.С.
3. Терапия экзамен 20.11.2020 Садвакасова М.Б. / Уалиханов Ч.Е.
4. Хирургия экзамен 04.12.2020 Бакиров С.К.
5. Инфекционные болезни экзамен 14.12.2020 Доскельдина М.О. / Степанцова О.А.
6. Электив: Эпидемиология социально-значимых заболеваний экзамен 30.11.2020 Доскельдина М.О.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
210 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся группы 210
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с

п/п

Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия емтихан 29.10.2020 Макина У.Т. / Байтурганова Т.М.
2. Терапия мен неврологиядағы мейіргер ісі емтихан 26.11.2020 Канапьянова М.М. /
3. Хирургиядағы мейіргер ісі емтихан 14.12.2020 Байтурганова М.М. / Кызыр Ж.
4. Науқас жағдайын клиникалық бағалау емтихан 11.11.2020 Асылбаева А.С. / Канапьянова М.М.
5. Электив: Әлеуметтік-маңызды аурулардың эпидемиологиясы емтихан 09.11.2020 Доскельдина М.О.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
220 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся группы 220
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с

п/п

Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата

 проведения

Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия емтихан 02.10.2020 Макина У.Т. / Байтурганова Т.М.
2. Терапия мен неврологиядағы мейіргер ісі емтихан 14.12.2020 Канапьянова М.М. /
3. Хирургиядағы мейіргер ісі емтихан 13.11.2020 Нурахметова Г.С. / Базарова С.М.
4. Науқас жағдайын клиникалық бағалау емтихан 26.11.2020 Алтынханова А.Б. /
5. Электив: Әлеуметтік-маңызды аурулардың эпидемиологиясы емтихан 24.11.2020 Доскельдина М.О.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
230 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся группы 230
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с

п/п

Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия экзамен 29.10.2020 Уалиханов Ч.Е.
2. Сестринское дело в терапии и неврологии экзамен 14.12.2020 Садвакасова М.Б.
3. Сестринское дело в хирургии экзамен 13.11.2020 Долгилев Д.Н. / Бакиров С.К.
4. Клиническая оценка состояния пациента экзамен 26.11.2020 Алтынханова А.Б. / Бакиров С.К.
5. Электив: Эпидемиология социально-значимых заболеваний экзамен 16.11.2020 Доскельдина М.О.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Емдеу ісі» мамандығының «Фельдшер» біліктілігімен
210 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 210 специальности «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер»

Р/с

п/п

Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні /Дата  проведения Оқытушылардың аты-жөні /          Ф.И.О.  преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия экзамен 27.10 Григоренко А.Г. Пфенинг Г.Д.
2. Пропедевтика внутренних болезней экзамен 25.11 Тоқтабаев С.Қ. Мырзаханов Е.Ә.
3. Терапия экзамен 14.12 Мейрамова Ж.К.
4. Инфекционные болезни экзамен 10.11 Доскельдина М.О. Степанцова О.А.
5. Электив: Эпидемиология социально-значимых заболеваний дифференцированный зачет 20.10 Доскельдина М.О.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Емдеу ісі» мамандығының «Фельдшер» біліктілігімен
110 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 110 специальности «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер»

Р/с

п/п

Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні / Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні /          Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский  язык и управление информацией экзамен 14.01 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 18.01 Битигова Г.С.
3. История Казахстана Государственный экзамен 13.01 Нурахметова А.О.
4. Физическая культура дифференцированный зачет 18.01 Байкенова Р.Х..
5. Основы права и экономики в здравоохранении дифференцированный зачет 9.12 Нурахметова А.О.
6. Основы философии и культурологии дифференцированный зачет 2.10 Нурахметова А.О.
7. Основы политологии и социологии дифференцированный зачет 11.01 Нурахметова А.О.
8. Латинский язык в медицине дифференцированный зачет 20.11 Мукушова А.А., Каптаева А.Н.
9. Молекулярная биология экзамен 25.09 Байгулова Ш.Ш, Нурмагамбетова Г.Р.
10. Микробиология и вирусология экзамен 2.10 Алимуханова Б.Н.
11. Общая гигиена дифференцированный зачет 8.01 Ахитова Б.М.
12. Анатомия, физиология экзамен 27.11 Касимова С.Д. Роговская Н.В.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Емдеу ісі» мамандығының «Фельдшер» біліктілігімен
120 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 120 специальности «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер»

Р/с п/п Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні / Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні /          Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский  язык и управление информацией экзамен 8.01 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 14.01 Мусина Ж.А.
3. История Казахстана Государственный экзамен 18.01 Нуркенова А.К
4. Физическая культура дифференцированный зачет 16.01 Байкенова Р.Х..
5. Основы права и экономики в здравоохранении дифференцированный зачет 11.12 Нуркенова А.К
6. Основы философии и культурологии дифференцированный зачет 7.12 Нуркенова А.К
7. Основы политологии и социологии дифференцированный зачет 18.12 Нуркенова А.К
8. Латинский язык в медицине дифференцированный зачет 28.09 Мукушова А.А., Каптаева А.Н.
9. Молекулярная биология экзамен 2.10 Байгулова Ш.Ш, Нурмагамбетова Г.Р.
10. Микробиология и вирусология экзамен 21.10 Алимуханова Б.Н.
11. Общая гигиена дифференцированный зачет 12.11 Ахитова Б.М.
12. Анатомия, физиология экзамен 27.11 Тоқтабаев С.Қ./ Мырзаханов Е.Ә.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Ортопедиялық стоматология» мамандығының «Тіс технигі» біліктілігімен
110 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 110 специальности «Стоматология ортопедическая» с квалификацией «Зубной техник»

Р/с п/п Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні / Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні / Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский (русский) язык и управление информацией экзамен 25.11 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 25.12 Мусина Ж.А.
3. История Казахстана Государственный экзамен 26.11 Нуркенова А.К.
4. Профессиональная этика, деонтология и психология общения экзамен 5.10 Оспанова А.Н.
5. Первая медицинская помощь дифференцированный зачет 9.10 Досбергенова К.И.
6. Инфекционная безопасность дифференцированный зачет 2.10 Оспанова А.Н.
7. Физическая культура дифференцированный зачет 26.11 Байкенова Р.Х.
8. Основы клинической медицины экзамен 22.09 Досбергенова К.И.
9. Анатомия,физиология и биомеханика зубочелюстной системы экзамен 23.11 Саламбеков Б.Б.
10. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда  и техники безопасности экзамен 20.11 Саламбеков Б.Б.
11. Моделирование зубов экзамен 18.01 Саламбеков Б.Б.
12. Техника изготовления частичных съемных пластиночных протезов экзамен 5.01 Саламбеков Б.Б.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Ортопедиялық стоматология» мамандығының «Тіс технигі» біліктілігімен
120 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 120 специальности «Стоматология ортопедическая» с квалификацией «Зубной техник»

Р/с п/п Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні / Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні / Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский (русский) язык и управление информацией экзамен 27.11 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 25.12 Мусина Ж.А.
3. История Казахстана Государственный экзамен 26.11 Нурахметова А.О.
4. Профессиональная этика, деонтология и психология общения экзамен 5.10 Оспанова А.Н.
5. Первая медицинская помощь дифференцированный зачет 29.09 Досбергенова К.И.
6. Инфекционная безопасность дифференцированный зачет 25.09 Оспанова А.Н.
7. Физическая культура дифференцированный зачет 26.11 Байкенова Р.Х.
8. Основы клинической медицины экзамен 21.09 Досбергенова К.И.
9. Анатомия,физиология и биомеханика зубочелюстной системы экзамен 23.11 Алимханова А.Б.
10. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда  и техники безопасности экзамен 20.11 Алимханова А.Б.
11. Моделирование зубов экзамен 18.01 Алимханова А.Б.
12. Техника изготовления частичных съемных пластиночных протезов экзамен 5.01 Алимханова А.Б.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Ортопедиялық стоматология» мамандығының «Тіс технигі» біліктілігімен
210 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 210 специальности «Стоматология ортопедическая» с квалификацией «Зубной техник»

Р/с п/п Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні / Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні / Ф.И.О. преподавателя
1. Техника изготовления мостовидных протезов экзамен 22.10 Нурумбетов Т.Ш., Сарсембаев Р.Р.
2. Современные методы изготовления съемных пластиночных протезов экзамен 10.11 Нурумбетов Т.Ш., Сарсембаев Р.Р.
3. Техника изготовления бюгельных протезов кламмерной фиксацией экзамен 24.11 Нурумбетов Т.Ш., Сарсембаев Р.Р.
4. Техника изготовления ортодонтической и ортопедической конструкции в детском возрасте экзамен 7.12 Нурумбетов Т.Ш., Сарсембаев Р.Р.
5. Электив: Неотложная помощь экзамен 9.11 Қызыр Ж.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Фармация» мамандығының «Фармацевт» біліктілігімен
210 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 210 специальности «Фармация» с квалификацией «Фармацевт»

Р/с п/п Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні / Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні / Ф.И.О. преподавателя
1. Безопасность и качество в фармации экзамен 24.11 Пфенинг Г.Д.
2. Фармакогнозия экзамен 15.10 Григоренко А.Г.
3. Фармацевтическая химия экзамен 17.11 Пфенинг Г.Д.
4. Электив: Деятельность медицинского (фармацевтического) представителя и ее информационное обеспечение экзамен 30.11 Мустафина А.Т.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Фармация» мамандығының «Фармацевт» біліктілігімен
110 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 110 специальности «Фармация» с квалификацией «Фармацевт»

Р/с п/п Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні / Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні /          Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский язык и управление информацией экзамен 11.12 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 10.12 Мусина Ж.А.
3. История Казахстана Государственный экзамен 9.12 Нуркенова А.К.
4. Физическая культура дифференцированный зачет 24.11 Байкенова Р.Х.
5. Основы экономики и права в фармации дифференцированный зачет 21.10 Нуркенова А.К.
6. Основы философии дифференцированный зачет 20.11 Нуркенова А.К.
7. Политология, социология и культурология дифференцированный зачет 13.11 Нурахметова А.О.
8. История фармации экзамен 24.09 Пфенинг Г.Д.
9. Латинский язык в фармации экзамен 28.09 Маковская И.А.
10. Физиология с основами анатомии и патологии экзамен 8.12 Туражанова С.Р.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Фармация» мамандығының «Фармацевт» біліктілігімен
120 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 – 2021 учебного года для обучающихся
группы 120 специальности «Фармация» с квалификацией «Фармацевт»

Р/с п/п Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні / Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні / Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский язык и управление информацией экзамен 9.12 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 11.12 Мусина Ж.А.
3. История Казахстана Государственный экзамен 25.11 Нуркенова А.К.
4. Физическая культура дифференцированный зачет 10.12 Байкенова Р.Х.
5. Основы экономики и права в фармации дифференцированный зачет 19.11 Нуркенова А.К.
6. Основы философии дифференцированный зачет 10.12 Нуркенова А.К.
7. Политология, социология и культурология дифференцированный зачет 8.12 Нуркенова А.К.
8. История фармации экзамен 16.11 Пфенинг Г.Д.
9. Латинский язык в фармации экзамен 17.11 Маковская И.А. Орехова Н.М.
10. Физиология с основами анатомии и патологии экзамен 27.10 Туражанова С.Р.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением О. Бенке

 

2020 – 2021 оқу жылындағы

«Мейіргер ісі» мамандығы «Қолданбалы бакалавр» біліктілігі студенттері үшін емтихан

КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ

экзаменов на 2020-2021 учебный год для студентов по специальности «Сестринское дело»

с квалификацией «Прикладной бакалавр»

Топ

Группа

Пән

Предмет

 

Оқытушының А.Ж.Т.

Ф.И.О. преподавателя

Емтихан

Экзамен

Күні

Дата

110 ПБ Сестринская профессия в системе здравоохранения Республики Казахстан Хамитова А.Ж.

Исемберлинова М.Ж.

Родичкина И.В.

23.10
Анатомия, физиология и патология Кадырбеков Д.К.

Айказы А.А.

2.10
Инфекционный контроль в сестринском деле Хамитова А.Ж.

Родичкина И.В.

Исемберлинова М.Ж.

23.11
Клинический сестринский уход для безопасности пациента Оспанова А.Н.

Хамитова А.Ж.

Исемберлинова М.Ж.

6.11
Профессиональный казахский язык Мусабекова А.А. 30.10
 

 

 

 

 

 

 

 

110 УПБ

Сестринская профессия в системе здравоохранения Республики Казахстан Макабаева Д.К.

Родичкина И.В.

9.11
Сестринский уход и безопасность пациента Родичкина И.В.

Салимджанов Е.М.

11.09
Семейный уход Исемберлинова М.Ж.

Родичкина И.В.

14.10
Принципы планирования и проведения исследований в сестринском деле Мапитова А.С.  

21.09

 

Неотложный сестринский уход Роговская Н.В.

Макабаева Д.К.

26.10

 

 

Укрепления здоровья Хамитова А.Ж.

Исемберлинова М.Ж.

2.10
120 УПБ Сестринская профессия в системе здравоохранения Республики Казахстан Хамитова А.Ж. 9.11

 

 

Сестринский уход и безопасность пациента Родичкина И.В.

Нурахметова Г.С.

Кушлак О.Л.

2.10
Принципы планирования и проведения исследований в сестринском деле Хамитова А.Ж. 9.09

 

 

Неотложный сестринский уход Роговская Н.В. 14.10
Укрепления здоровья Хамитова А.Ж.

Родичкина И.В.

Исемберлинова М.Ж

26.10
Семейный уход Хамитова А.Ж.

Нурахметова Г.С.

Кушлак О.Л.

21.09
 

130 УПБ

Сестринская профессия в системе здравоохранения Республики Казахстан Хамитова А.Ж.

Родичкина И.В.

16.10
Укрепления здоровья Исемберлинова М.Ж.

Нурахметова Г.С.

9.11
Принципы планирования и проведения исследований в сестринском деле Родичкина И.В. 21.09

 

Семейный уход Муканова У.А.

Бакиров С.К.

Кызыр Ж.

2.10

 

 

Сестринский уход и безопасность пациента Филь В.В.

Усенова Ж.М.

28.10
Неотложный сестринский уход Роговская Н.В.

Исемберлинова М.Ж.

Нурахметова Г.С.

11.09
 

140 УПБ

Сестринская профессия в системе здравоохранения Республики Казахстан Кушлак О.Л.

Садыкова Г.Н.

Муканова У.А

14.09
Укрепления здоровья Исемберлинова М.Ж.

Нурахметова Г.С.

Кушлак О.Л.

25.09
Принципы планирования и проведения исследований в сестринском деле Филь В.В. 16.10
Семейный уход Салимджанова Е.М. 7.10
Сестринский уход и безопасность пациента Нурахметова Г.С.

Салимджанова Е.М.

Алтынханова А.Б.

28.10
Неотложный сестринский уход Роговская Н.В. 9.11
210 ПБ История Казахстана Нуркенова А.К. 2.11
Сестринский аспект репродуктивного здоровья Мапитова А.С.

Омарбекова А.Д.

10.09
Сестринское дело в педиатрии Ескендирова Б.Е.

Жанысова Н.С.

30.10
Геронтологическое сестринское дело Абилкасимова К.Т.

Исемберлинова М.Ж.

9.11
Сестринское дело в акушерстве Мапитова А.С.

Катпина А.С

2.10
210 УПБ Специализированный сестринский уход  и доказательная практика Макабаева Д.К.

Садыкова Г.Н.

2.10
Управление   персоналом в сестринском деле Макабаева Д.К. 15.09
220 УПБ Управление   персоналом в сестринском деле Ефимова В.И. 15.09
Специализированный сестринский уход  и доказательная практика Филь В.В.

Мапитова А.С.

2.10
230 УПБ Управление   персоналом в сестринском деле Усенова Ж.М. 15.09
Специализированный сестринский уход  и доказательная практика Усенова Ж.М.

Мейрамова Ж.К.

2.10
310 ПБ Денсаулықты нығайту Садыкова Г.Н.,Хамитова А.Ж. 5.11
Пациенттерді үйрету Хамитова А.Ж. 17.11
Жедел жәрдем Кулбекова Ш.Ж.,   Ескендирова Б.Е.                  14.12
Мейіргер ісінде әлеуметтік жұмысі Садыкова Г.Н.,Хамитова А.Ж. 2.12
Мейіргер ісіндегі жоспарлау принциптері мен зерттеулерді жүргізу Садыкова Г.Н. 28.10
Электив: «Сақтандыру медицина негіздері» Садыкова Г.Н. 10.12
320 ПБ Укрепление здоровья Исемберлинова М.Ж. 17.11
Обучение пациентов Макабаева Д.К. 27.11
Неотложная помощь Кулбекова Ш.Ж.,Макабаева Д.К. 9.11
Социальная работа в сестринском деле Садыкова Г.Н.,Макабаева Д.К. 14.12
Принципы планирования и проведения исследовании в сестринском деле Мапитова А.С. 10.09
Электив: «Основы страховой медицины» Садыкова Г.Н. 9.12

 

2020 – 2021 оқу жылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының 150 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации обучающихся на 2020 – 2021 учебный год для обучающихся
групп 150 специальности «Сестринское дело»

Р/с

п/п

Пән атаулары/Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата

 проведения

Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О.

 преподавателя

1. Профессиональный казахский язык и управление информацией экзамен 2.12 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 5.12 Битигова Г.С.
3. История Казахстана гос экзамен 8.01 ГЭК
4. Латинский язык в медицине диф зачет 14.10 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
5. Основы права и экономики в здравоохранении диф зачет 13.01 Ельмуратов Г.Ж.
6. Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле экзамен 26.09 Боровикова Н.В.

Аммри З.С.

7. Физическая культура диф зачет 2.11 Байкенова Р.Х.
8. Общая гигиена диф зачет 4.11 Ахитова Б.М.
9. Анатомия, физиология и патология экзамен 18.01 Роговская Н.В.

Абилкасимова К.Т.

10. Медицинская биология с генетикой экзамен 28.10 Байгулова Ш.Ш.

Бөлімше меңгерушісі – Макабаева Д.К.

 

2020 – 2021 оқу жылындағы «Мейіргер ісі» мамандығының 160 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации обучающихся на 2020 – 2021 учебный год для обучающихся
групп 160 специальности «Сестринское дело»

Р/с

п/п

Пән атаулары/Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата

 проведения

Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О.

 преподавателя

1. Профессиональный казахский язык и управление информацией экзамен 18.01 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 23.11 Битигова Г.С.
3. История Казахстана гос экзамен 15.01 ГЭК
4. Латинский язык в медицине диф зачет 17.09 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
5. Основы права и экономики в здравоохранении диф зачет 6.01 Ельмуратов Г.Ж.
6. Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле экзамен 12.12 Боровикова Н.В.

Аммри З.С.

7. Физическая культура диф зачет 29.12 Байкенова Р.Х.
8. Общая гигиена диф зачет 24.12 Ахитова Б.М.
9. Анатомия, физиология и патология экзамен 16.11 Абилкасимова К.Т.
10. Медицинская биология с генетикой экзамен 13.01 Нурмагамбетова Г.Р.

Бөлімше меңгерушісі – Макабаева Д.К.

 

2020 – 2021 оқу жылындағы «Мейіргер ісі» мамандығының 240 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации обучающихся на 2020 – 2021 учебный год для обучающихся
групп 240 специальности «Сестринское дело»

Р/с

п/п

Пән атаулары/Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата

 проведения

Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О.

 преподавателя

1.  Фармакология, фармакотерапия экзамен 17.09 Пфенинг Г.Д./ Григоренко А.Г.
2. Сестринское дело в терапии и неврологии экзамен 19.11 Уалиханов Ч.Е./ Асылбаева А.С./ Алтынханова А.Б.
3. Сестринское дело в хирургии экзамен 3.12 Бакиров С.К./
4.  Клиническая оценка состояния пациента экзамен 14.12 Садвакасова М.Б/ Муканова У.А./ Уалиханов Ч.Е.
5. Элективы: Эпидемиология социально-значимых заболеваний экзамен 3.11 Доскельдина М.О.

Бөлімше меңгерушісі – Макабаева Д.К.

 

 

2020 – 2021 оқу жылындағы
«Емдеу ісі» мамандығының 310, 320 фельдшер топтарының студенттері үшін
қысқы емтихан сессиясының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
экзаменов зимней экзаменационной сессии
на 2020 – 2021 учебный год для студентов
группы 310, 320 фельдшера специальности «Лечебное дело»

 

Топ

Группа

Пән

Предмет

Оқытушының аты-жөні

Фамилия, имя, отчество преподавателя

Консультация Емтихан

Экзамен

күні

дата

уақыты

время

күні

дата

уақыты

время

310

ф-ра

Ішкі аурулар Макина У.Т. 12.01.21 15.30 13.01.21 8.00
Балалар аурулары Жанболатова Н.К. 14.01.21 15.30 15.01.21 8.00
Жалпы хирургия, анестезиология және реанимация Тонтаева К.Б. 16.01.21 12.00 18.01.21 8.00
320

ф-ра

Внутренние болезни Кулбекова Ш.Ж. 12.01.21 15.30 13.01.21 8.00
Детские болезни Роговская Н.В. 14.01.21 15.30 15.01.21 8.00
Общая хирургия, анестезиология и реанимация Долгилев Д.Н. 16.01.21 12.00 18.01.21 8.00

 

 

2020 – 2021 оқу жылындағы
«Стоматология» мамандығының 310 топ студенттері үшін
қысқы емтихан сессиясының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
экзаменов зимней экзаменационной сессии на 2020 – 2021 учебный год для студентов
группы 310 специальности «Стоматология»

 

Топ

Группа

Пән

Предмет

Оқытушының аты-жөні

Фамилия, имя, отчество преподавателя

Консультация Емтихан

Экзамен

күні

дата

уақыты

время

күні

дата

уақыты

время

310 дт Профессиональный

 иностранный язык

 

Битигова Г.С. 6.01.21 15.30 7.01.21 8.00
Профилактика и лечение болезней зубов и полости рта Бенке О.А. 8.01.21 15.30 9.01.21 8.00
Хирургия зубов и челюстно-лицевая травматология Жаркумбаев А.Д. 11.01.21 15.30 13.01.21 8.00
Техника изготовления сьемных протезов Нурумбетов Т.Ш. 14.01.21 15.30 15.01.21 8.00
Техника изготовления несьемных протезов Нурумбетов Т.Ш. 16.01.21 12.00 18.01.21 8.00

 

 

2020 – 2021 оқу жылындағы
«Фармация» мамандығының 310 топ студенттері үшін
қысқы емтихан сессиясының
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
экзаменов зимней экзаменационной сессии на 2020 – 2021 учебный год для студентов
группы 310 специальности «Фармация»

 

Топ

Группа

Пән

Предмет

Оқытушының аты-жөні

Фамилия, имя, отчество преподавателя

Консультация Емтихан

Экзамен

күні

дата

уақыты

время

күні

дата

уақыты

время

310 фарм Фармакогнозия Григоренко А.Г. 12.01.21 15.30 13.01.21 8.00
Фармацевтическая химия Пфенинг Г.Д. 15.01.21 15.30 16.01.21 8.00
Технология лекарственных форм Маковская И.А. 17.01.21 15.30 18.01.21 8.00
Организация и экономика фармации с основами менеджмента и маркетинга Маковская И.А. 19.01.21 15.30 21.01.21 8.00
Фармацевтическое товароведение Пфенинг Г.Д. 22.01.21 15.30 23.01.21 8.00