Кәсіптік практика

Ұлт денсаулығы – жалпыұлттық міндет

Н.Назарбаев

Кәсіптік практика

Практикалық оқытуды ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Кәсіби практиканы ұйымдастыру және өткізу қағидаларын және ұйымдарды практика базасы ретінде айқындау қағидаларын бекіту туралы”29.01.2016 жылғы №107 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 29.09.2018 жылғы №521бұйрығы, “Білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының және кәсіптік практиканы өткізуге арналған үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы” 28.01.2016 жылғы №93, “Медициналық білім беру ұйымдарының клиникалық базалары туралы ережені бекіту туралы” 11 қыркүйек 2012 жылғы №628 бұйрығы, Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020жж. арналған Мемлекеттік бағдарламасы, ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК2016-2021 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары, Колледж жарғысы және кәсіби тәжірибе мәселелері бойынша басқа да нормативтік-реттеуші құжаттар негізінде жүзеге асырылады.

Негізгі міндетттері:

  • кәсіптік практиканың барлық кезеңдерінде студенттерде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және бекіту бойынша ЕАҰ-мен жұмыс істеу;
  • студенттерді дайындау сапасын арттыру үшін инновациялық мейірбикелік технологияларды қолдану;
  • түлектердің дайындық сапасын бақылауды әдістемелік және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету;
  • түлектерді жұмысқа орналастыру мақсатында орта буын медициналық кадрларына өңірдің практикалық денсаулық сақтау қажеттілігін зерттеу.

Облыстың денсаулық сақтау басқармасы жыл сайын базалық емдеу-алдын алу мекемелерінің тізбесін бекітеді. Практикалық оқытудың барлық түрлерін өткізуге оңтайлы жағдай жасау және колледж білім алушыларын оқу-өндірістік және өндірістік практикадан өту үшін жеке жұмыс орындарымен қамтамасыз ету үшін қаланың және облыстың 42 медициналық (дәріханалық) ұйымдарымен шарт жасалды. Келісім-шартта бірлескен жұмыстың мазмұны мен нысандары, облыстың және қаланың денсаулық сақтау мекемелері үшін мамандар даярлау бойынша өзара талаптар айқындалған.
Колледжде практикалық сабақтарды өткізу үшін 57 кабинет пен зертхана және емдеу-алдын алу ұйымдарының базасында 10 кабинет жабдықталған:
• Ғ. Сұлтанов атындағы облыстық ауруханасы;
• облыстық балалар ауруханасы;
• облыстық онкологиялық диспансер;
• облыстық перинаталдық орталық;
• облыстық кардиологиялық орталық;
• Павлодар қаласының №1 қалалық ауруханасы;
• Павлодар қаласының №3 қалалық ауруханасы.
Материалдық-техникалық базаға заманауи талаптарға сәйкес жабдықталған кабинеттер мен зертханалар, 5 компьютерлік сыныптар, оқу залы бар кітапхана, спорт, тренажер және акт залдары мен асхана кіреді. Кабинеттерде орта медицина қызметкерінің қызметіне қажетті базалық кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін жағдай жасалған.

Барлық кабинеттерді безендіру болашақ маманның жұмыс орнына барынша жақын. Әр кабинетте пән бойынша паспорты, кабинеттің жұмыс жоспары және оқу-әдістемелік кешендер бар. Студенттер үшін барлық қажетті ақпаратты қамтитын ақпараттық стендтер рәсімделді.
Колледж кабинеттері мен зертханалары қазіргі заманғы аппаратурамен және жабдықтармен, медициналық тренажерлермен – егде жастағы пациентті күту, сәбиді күту, жүрек-өкпе реанимациясы, жүрек пен өкпені аускультациялау, күту бойынша барлық манипуляцияларды орындауға мүмкіндік беретін әмбебап тренажерлармен және т. б. жабдықталған.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 (2)

Колледж студенттерін клиникалық базаларда жақсы қарсы алып, барлық емдеу – диагностикалық манипуляцияларға қатысуға жіберетінін атап өту керек. Біздің студенттер емделушілерді күтуде елеулі көмек көрсетеді.

26
27
28
29
31

Практиканың барлық түрлері бойынша оқытушылар жұмыс бағдарламаларын әзірледі. Жұмыс бағдарламаларының мазмұны оқу жоспарларының мақсаттарына, міндеттеріне, ерекшелігіне сәйкес келеді және өз бетінше жұмыс істеуге қажетті дағдылар мен машықтарды жасау мен қалыптастыруға бағытталған.
Орта медицина және фармацевтика қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша үздіксіз білім беру және симуляциялық оқыту орталығы жұмыс істейді, ол клиникалық дағдыларға оқыту үшін қауіпсіз, сенімді білім беру ортасын қамтамасыз етеді.
МЖМБС талаптарына сәйкес студенттерді оқыту үшін мамандық бойынша практикалық дағдыларды меңгеруге көп көңіл бөлінеді. Колледждегі басты бағыт-пән бойынша құзыреттілікті қалыптастыруға мүмкіндік беретін және маманның қалыптасуының маңызды кезеңдерінің бірі болып табылатын студенттерді симуляциялық оқыту болып табылады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес медициналық колледж студенттеріне пациенттерге тексеру және манипуляция жүргізу шектеулі, сондықтан манекендерде практикалық дағдыларды игеру ерекше өзектілікке ие болады. Маманды даярлаудың негізгі білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау білім алушылардың білімі мен іскерлігінің деңгейін бағалаудың объективті рәсімдерін, үлгерімнің ағымдағы бақылауын, білім алушылардың аралық аттестаттауын және бітірушілердің қорытынды мемлекеттік аттестациясын қоса отырып, бітірушілердің құзыреттерін әзірлеумен қамтамасыз етіледі. Айқындылық”, практикалық дағдыларды бағалау объективтілігі үшін арнайы пәндер оқытушылары негізгі практикалық дағдылар бойынша сараптамалық бақылаудың құрылымдық парақтарын (чек-парақтар) әзірледі. Чек- парақ (check list-бақылау тізімі)-тізімнің тармақтарын белгілей отырып, қандай да бір жұмысты тексеру үшін қажетті бірқатар дәйекті іс-әрекеттерді қамтитын тізім. Тізім тармақтарын белгілей отырып, оқытушы практикалық дағдыларды орындаудың жай-күйі (дұрыстығы) туралы біле алады.
Колледж директорының бұйрығы негізінде осы пәндерді жүргізетін колледждің білікті оқытушылары арасынан әдістемелік жетекшілер тағайындалады. Практикаларды бақылау және ұйымдастыру үшін практикалық денсаулық сақтау мамандарының арасынан жалпы және тікелей басшылар тағайындалады. Өндірістік практика мен әдістемелік жетекшінің практика – күнделіктерінен өту кезінде құжаттаманың бірыңғай нысандары, сондай-ақ оларды толтыруға қойылатын талаптар әзірленді. Практика аяқталғаннан кейін практикалық дағдылар мен машықтарды аттестаттау жүргізіледі. Оқытушылар аттестацияны өткізу үшін бақылау материалдарын әзірлед.

32
33
35
36
37
39

Диплом алу алдындағы практиканы аттестаттау нәтижелерін талдау

Практикалық іскерліктер мен дағдыларды мемлекеттік аттестаттау нәтижелерін талдау мамандарды даярлаудың жақсы деңгейін көрсетеді.
2019 жылы қорытынды мемлекеттік аттестаттауды (бұдан әрі-ҚМА) тапсыру форматы өзгерді.ҚМА кешенді емтихан түрінде 2 кезеңде өткізіледі: 1-білімді бағалау (компьютерлік тестілеу), 2 – Тәуелсіз ұлттық емтихан орталығы ұсынған кестеге сәйкес дағдыларды бағалау. Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) техникалық ерекшеліктерге сәйкес арнайы пәндер бойынша 100 тест тапсырмасын қамтиды. “Мейірбике ісі” және “емдеу ісі” мамандықтары бойынша білім алушылардың дағдыларын бағалау ОҚКЕ түрінде (объективті құрылымдалған клиникалық емтихан) 5 станция бойынша жүргізіледі: шұғыл жағдайларда (СЖР), жарақаттар мен жарақаттар кезінде шұғыл көмек көрсету, дәрілік препараттарды парентеральды енгізу және коммуникативтік дағдылар.
Қорытынды мемлекеттік аттестацияны сәтті аяқтағаннан кейін түлектер мамандық бойынша жұмысқа рұқсат болып табылатын маман сертификатын алады.
Сонымен қатар, колледж оқытушылары шетелдік білім беру және денсаулық сақтау мекемелерімен ынтымақтастықта жұмыс жасайды. Ынтымақтастық халықаралық конгрестерге, съездерге, конференцияларға, білім беру мен денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері бойынша тәжірибе алмасуға, педагогикалық инновацияларды пайдалануға және білім беру үдерісіне жаңа технологияларды енгізуге қатысудан тұрады.
Осыған орай, колледжде:
– практикалық оқыту Қазақстанда 2020 жылға дейінгі мейірбике ісін дамытудың қабылданған тұжырымдамасы аясында бекітілген нормативтік құжаттар мен ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес мақсатты және жоспарлы түрде жүргізіледі;
– нысаналы индикаторлар орындалуда: жұмысқа орналастыру, білім беру процесіне қатысушылардың ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасына қанағаттануы, кәсіптік практиканың нәтижелері, материалдық-техникалық базаны дамыту, құжат айналымын жетілдіру және құжаттаманы ресімдеуде талаптардың бірлігін сақтау; Жұмыс берушілердің қанағаттануы;
– медициналық колледжге бекітілген емдеу базаларының саны кәсіби дайындық бейініне сәйкес келеді;
– түлектердің сұранысқа ие болуына еңбек нарығының мониторингі тұрақты түрде жүзеге асырылады;
– оқу және тәрбие үдерісінде инновациялық білім беру технологиялары енгізілуде;
– колледжде білім сапасын объективті кешенді бағалау тетіктері қолданылады;
– жұмыс берушілер студенттердің дайындық сапасына қанағаттанады.