Полиязычие

Слайд1
Слайд2
Слайд3
Слайд4
Слайд5
Слайд6
Слайд7
Слайд8
Слайд9
Слайд10
Слайд11
Слайд12
Слайд13
Слайд14
Слайд15

Дорожная карта

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по развитию полиязычного образования в системе технического и профессионального образования
на 2017-2020 годы

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Форма завершения Сроки исполнения
  1. Совершенствование нормативно – правовой базы
1 Провести анализ действующего ГОСО и  типовых учебных планов с учетом внедрения принципа полиязычного образования МОН РК,

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»

Аналитическая справка январь 2018 года
2 Определить перечень дисциплин,  которые будут преподаваться на английском языке МОН РК,

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»

Перечень  дисциплин январь 2018 года
3 Определить перечень пилотных колледжей внедряющих в учебный процесс преподавание на английском языке МОН РК,Управления образования областей,

гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО

Перечень  пилотных колледжей декабрь 2017 года
 4 Провести мониторинг и анализ обеспеченности организаций ТиПО педагогическими кадрами, владеющими английском языком МОН РК,

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»

Аналитическая справка декабрь 2017 года
 5 Разработать программы курсов повышения квалификаций для преподавателей специальных дисциплин английскому языку на основе CEFR(международного стандарта обучения языкам, их преподавания и системы оценок) МОН РК,

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»

Приказ

МОН РК

март  2018 года
 6 Организация и проведение языковых курсов для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения преподавателями английского языка организаций ТиПО Управления образования областей,

гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО

Отчетная информация

в МОН РК

сентябрь 2018-2020 годы
 7 Организовать курсы повышение квалификации (стажировок) педагогических работников организаций  ТиПО за рубежом АО «Центр международных программ» Отчетная информация

в МОН РК

декабрь 2017-2020 годы
 8 Проработать  вопрос мотивации и стимулирования преподавателей, использующих полиязычный подход в учебном процессе МОН РК анализ Декабрь  2017 года
 9 Внести изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий МОН РК Проект постановления Правительства Республики Казахстан Март  2018 года
10 Рассмотреть вопрос увеличения  размещения государственного заказа  по специальности учителя  со знанием английского языка для начального и  основного среднего образования МОН РК, Управления образования областей,

гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО

Размещение госзаказа Апрель 2018 года

Программа полиязычного образования

ШЖҚ Павлодар медициналық жоғары колледжі КМК-ғы көптілді білім беру бағдарламасы

1. Бағдарлама паспорты

ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК-да 2018-2022 жылдарға арналған көптілді білім беру бағдарламасы

– Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі « білім беру туралы» №319-111 Заңы;
– Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы
1-ші наурыздағы №205 Жарлығымен бекітілген білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы;
– Мемлекеттік даму және жұмыс істеу бағдарламасы
Қазақстан Республикасында тілдерді қолданудың 2011-2020
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы;
– Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы;
– 2017-2020 жылдарға арналған техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде көптілді білім беруді дамытудың жол картасы.

Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс пен сапаны бақылау қызметі

Үш тілде оқытудың инновациялық технологияларын оқу үрдісіне
енгізу жолымен бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға
бағытталған көптілді білім беруді дамыту.

-Колледжге көптілді білім беруді енгізу;
-білім алушыларда көптілді білім беру арқылы кәсіби
құзыреттілікті,функционалдық сауаттылықты, практикалық
дағдыларды дамыту;
-қазақ, орыс және ағылшын тілдерін қолдану аясын кеңейту және
кәсіби қызмет саласына көптілді құзыреттілікті біріктіру;
-қазақ, орыс және ағылшын тілдерін оқыту үрдісін ынталандыру
жүйесін құру.

-Мамандық бойынша терминологиялық сөздіктерді (глоссарий), оқу құралдарын, ағылшын тіліндегі әдістемелік ұсыныстарды, оның ішінде Э-тасымалдағыштарда дайындау және басып шығару.
Көптілді оқытуды дамыту кәсіби біліктілікті дамытуға, болашақ мамандардың функционалдық сауаттылығын және қарым-қатынас дағдыларын дамыту үшін қазақ, орыс тілдерін практикалық игеруге ықпал етеді.

2018-2022 оқу жылы.
Кезеңдері 1 кезең:- 2018-2019 оқу жылы
-Ұйымдастыру кезеңі (көптілді білім беруді дамыту мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді зерделеу, көпмәдениетті және көптілді білім беру мәселелері бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және білімін жүйелеу);
– қалыптастырушы кезең (көптілді білім беру бағдарламаларын құру қағидаларын, тілдік білім берудің теориясы мен практикасын зерделеу, тілдік пәндерді оқыту саласындағы педагогтардың инновациялық жұмысын қорыту, теориялық әдіснамалық негіздерді әзірлеу).

2 кезең: 2019-2021 жыл
практикалық кезең (оқу үрдісіне ғылыми қолданбалы нәтижелерді енгізу, көптілді білім беру мәселелері бойынша материалдарды жинақтау және жинау).

3 кезең: 2021-2022 жыл
жалпылау кезеңі (жұмыс нәтижелерін жинақтау және жүйелеу, көптілді білім беру бойынша әзірленген материалдарды тираждау).

2. Кіріспе

Қазіргі таңда заман талабына сай, біздің елімізде көптілділікке көп көңіл бөлінеді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөздерінде көп ұлтты Қазақстан қоғамы үшін көптілділікті дамытудың маңыздылығы мен қажеттілігі туралы бірнеше рет айтқан болатын. Қазақстанда тілдердің үштұғырлығы идеясын Президент алғаш рет 2004 жылы, жыл сайынғы “Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік” атты халыққа Жолдауында жария етті, “Қазақ тілі өзінің басым позициясын сақтап қалады…. Сонымен қатар, ағылшын тілі жаңа технологиялар, жаңа өндірістер, жаңа экономика тілі болып табылады… Ағылшын тілін меңгермей Қазақстан жалпыұлттық прогреске қол жеткізе алмайды”,-деп атап өткен болатын.
Бұл жағдайда көптілді білім берудің қалыптасуы мен дамуы өзекті болып отыр. Көптілді оқытудың мақсаты бәсекеге қабілетті маманды біздің елімізде ғана емес, сонымен қатар әлемдік еңбек нарығында даярлау, сондай-ақ рухани дамыған, толерантті тұлғаны тәрбиелеу болып табылады.
Көптілді оқыту бағдарламасы тіл мәдениетін меңгерген, жаһандану жағдайында бәсекеге қабілетті ұрпақты қалыптастыруға ықпал ететін білім берудің жаңа моделін құруды көздейді. Қазақ, ағылшын және орыс тілдерін білу жастарға әлемдік нарықтарға, ғылым мен жаңа технологияларды ашуға жол ашады, этникалық, қазақстандық және әлемдік мәдениеттерге баулу негізінде сындарлы ынтымақтастыққа дүниетанымдық ұстанымды қалыптастыруға жағдай жасайды.
Бүгінде шет тілін білу, шын мәнінде, үлкен жаһандық әлемге ақпарат пен инновациялар ағынының терезесін ашады. Шетел тілін меңгеру әлемнің үздік жоғары оқу орындарында шетелде білім алуға мүмкіндік береді және әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатын іске асыру үшін “ТжКБ ұйымдарында көптілді білім беруді дамытудың 2018-2022 жылдарға арналған бағдарламасы” Жол картасы әзірленді.
Бағдарламада көптілді білім беруді кезең-кезеңмен енгізу үдерісі қарастырылады. Бағдарламаны іске асыру колледжде көптілді білім беруді іске асыру, оқыту деңгейін арттыру және оның халықаралық стандарттарға сәйкес келуі арқылы “Қолданбалы бакалавр” біліктілігімен “Мейірбике ісі” мамандығы оқушыларының кәсіби құзыреттілігін дамытуға ықпал ететін көптілді орта құруға мүмкіндік береді.
Бағдарламаны іске асыру білім алушылар мен оқытушылар құрамы үшін сапалы білімге, үздік білім ресурстары мен технологияларға қол жеткізуге, коммуникативтік және кәсіби құзыреттілікті дамытуға мүмкіндік береді.

3. Көптілді білім беру бағдарламасының негізгі бағыттары

Көптілді білім беруді жүзеге асыру үшін жұмысты келесі бағыттарда бастау қажет:
– көптілді білім беру мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді зерделеу;
-Foundation (1 курс студенттері үшін қосымша сабақтар (факультативтер) арқылы тілдік ортаға түсу, 2-4 курс студенттері үшін пәндік-тілдік үйірмелер өткізу
– педагогикалық ұжымның біліктілігін және тілдік деңгейін арттыру;
– жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді оқытуға көптілділікті енгізу.

4. Бағдарламаны іске асыру кезеңдері

Бағдарлама үш кезеңде іске асырылатын болады: 2018-2019 оқу жылы, 2019 -2021 және 2021-2022 жылдар.
Іске асырудың бірінші кезеңінде қарастырылған:
-көптілді білім беруді дамыту мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді зерделеу;
-көптілді білім берудің теориялық негіздері мен практикасын зерделеу;
-оқу орнында көптілді орта құру;
-көптілді білім беруді іске асыру арқылы оқушылардың кәсіби құзыреттіліктерін дамыту үшін жағдай жасау;
– тілдерді оқытудың деңгейлік моделін енгізу;
– мамандықтар бойынша терминологиялық сөздіктерді дайындау (глоссарий).

Екінші кезеңде қарастырылған:
-ағылшын тілінде, оның ішінде электрондық жеткізгіштерде оқу-әдістемелік
құралдарды дайындау және басып шығару;
– оқу үрдісіне ғылыми қолданбалы нәтижелерді енгізу;
– көптілді білім беру мәселелері бойынша материалдарды жинақтау және жинау;
– білім беру бағдарламаларының құзыреттілік-тілдік моделін әзірлеу.

Үшінші кезеңде қарастырылған:
– ағылшын тілінде, оның ішінде электрондық жеткізгіштерде оқулықтарды дайындау және басып шығару;
– жұмыс нәтижелерін жинақтау және жүйелеу;
– көптілді бағдарламаны жүзеге асыру кезеңінде жоспар бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға басымдық беріледі.

5. Күтілетін нәтижелер

2022 жылға қарай ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК-да оқыту жоғары сапалы білім мен кәсіби деңгейде үш тілді меңгерген түлектердің әлеуетін дамыту түрінде нәтиже береді.

6. Бағдарламаны ресурстық қамтамасыз ету

1. Кадрлық қамтамасыз ету:
– көптілді білім беру әдіснамасын меңгеру бойынша инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру.
2. Ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету:
-оқыту шеберлік-сыныптарына, семинарларға, ғылыми-практикалық конференцияларға, әдістемелік шеберханаларға, педагогикалық идеялар фестивальдарына қатысу.
-“Қолданбалы бакалавр” біліктілігімен “Мейірбике ісі” мамандығы бойынша оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді қалыптастыру,
– бағдарламаның бағыттарына сәйкес оқу-әдістемелік әдебиеттерді сатып алу.
3. Мотивациялық қамтамасыз ету:
-осы бағдарлама бойынша жұмыс істейтін педагогтардың қызметін бағалау критерийлерін әзірлеу.

7. Көптілді оқыту бағдарламасының игерілу
нәтижелеріне мониторинг жүргізу және бағалау.

Оқу үрдісіне көптілді оқыту бағдарламасын енгізу үшін қажет:
1. колледждің білім беру үрдісінің ағымдағы жағдайына талдау жүргізу: көптілді оқытудың барлық спектрін көрсететін индикаторларды таңдау;
2. көптілді оқыту бағдарламасын жүзеге асыру аясында колледждің білім беру, тәрбие, сабақтан тыс қызметіне назар аудару;
3.таңдалған индикаторларға сәйкес жағдайды жақсарту бойынша іс-қимылдарды жоспарлау.
4. бағдарламаны іске асыру үш кезеңде жүргізілсін.
5. бағдарламаны іске асыру мерзімі аяқталғаннан кейін талдау жүргізу және жаңа іс-қимылдарды белгілеу.

 

ШЖҚ «Павлодар медициналық жоғары колледжі» КМК –не көптілді білім беруді енгізу және іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

р/т

Іс-шаралар Жауаптылары Аяқтау  нысаны Орындау мерзімі
1 2 3 4 5
1. Ұйымдастыру жұмысы
1 Педагогикалық кеңес пен  ЦӘКотырыстарында ҚР-да көптілді білім беруді дамыту мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді зерделеуді жүргізу Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және сапаны бақылау қызметі Хаттама 06.12 2018 ж.

11.12 2018 ж.

2 ШЖҚ”Павлодар медициналық жоғары колледжі» КМК-да көптілді білім беруді енгізу және іске асыру жөніндегі 2018-2022 жылдарға арналған бағдарлама мен іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту. Әкімшілік Әзірленген және бекітілген бағдарлама мен іс-шаралар жоспары декабрь

2018 г.

3 Педагогикалық кеңес, циклдік әдістемелік комиссия отырыстарында көптілді білім беруді енгізу жағдайын қарастыру. Директордың ОЖ бойынша орынбасары,

ЦӘК төрайымдары

Отырыстар  хаттамасы 2018-2022 жж.
4 Көптілді оқытуды енгізу бағдарламасын іске асыру бойынша мониторинг жүргізу. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және сапаны бақылау қызметі Аналитикалық анықтама 2018-2022 жж.
2. Ақпараттық- түсіндіру жұмысы
1 Колледж сайтында көптілді білім беруді дамыту бойынша қосымша бет жасау Ақпараттық-техникалық қолдау қызметі Сайттағы қосымша бет Декабрь 2018ж.
2 Көптілді оқыту бағдарламасын жүзеге асыру туралы ақпараттық стендті ресімдеу. ӘШҚ қызметі, Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және сапаны бақылау қызметі Ақпараттық стенд Январь 2019ж.
3 БАҚ-та көптілді білім беру бойынша мақалаларды жариялау және тарату. Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және сапаны бақылау қызметі БАҚ жарияланған мақалалар 2019-2022жж.
4 Көрнекі ақпаратты мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде рәсімдеу: маңдайшалар, стендтер және т. б. Әкімшілік,

Аудармашы

Көрнекі ақпарат 2019-2022жж.
5 “Мейірбике ісі” мамандығы бойынша ағылшын тілінде “Қолданбалы бакалавр” біліктілігімен оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді дайындау және шығару

– Глоссарий

– Оқу құралдары

– Оқу-әдістемелік ұсынымдар.

Глоссарий

Оқу құралдары

Оқу-әдістемелік  ұсынымдар

2019 жыл

2020 жыл

2021-2022жж.

3. Студенттермен іс-шаралар
1 1 курс студенттері үшін тілдік ортаға түсу арқылы қосымша сабақтар ұйымдастыру және өткізу Директордың ОЖ бойынша орынбасары,

Бөлімше меңгерушілері,

Тілдік пәндер оқытушылары.

Қосымша сабақтар 2018-2022жж.
2 2-4 курс студенттері үшін пәндік-тілдік үйірмелер жұмысын ұйымдастыру Директордың ТЖ, ӨПЖ бойынша орынбасарлары,

Тілдік пәндер оқытушылары.

 

Пәндік-тілдік үйірмелер 2018-2022жж.
3 «Полиглот» конкурсына қатысу Тілдік пәндер оқытушылары. Сертификаттар 2018-2022жж.
4  Білім беру үрдісін ағылшын тілінде заманауи оқулықтармен кезең-кезеңмен қамтамасыз ету. Барлық оқу тілдерінде студенттердің ағылшын тіліндегі оқу әдебиетін іс жүзінде пайдалануына жағдай жасау Кітапхана меңгерушісі Ағылшын тіліндегі оқулықтар 2018-2022жж.
5 Тіл пәндері кабинеттерінің жұмысын жетілдіру Әкімшілік,

Кабинет меңгерушісі

Есеп Жыл ішінде

2018-2019 оқу жылы

6 Ағылшын тілін оқыту және дамыту бойынша білім алушылармен сабақтан тыс жұмыс түрлерін жетілдіру.

Облыстық “Тілдер айлығы” шеңберінде  өткізу:

– тілдік олимпиадалар, конкурстар.

Тілдік пәндер оқытушылары. Тілдік олимпиадалар, конкурстар 2018-2022жж.
7 Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде қарым – қатынас дағдыларын жетілдіру мақсатында “Тілдердің үштұғырлығы-болашаққа бастар жол” акциясын өткізуді жалғастыру. Тілдік пәндер оқытушылары. Акция өткізу 2018-20122жж (бекітілген жоспар бойынша)
4. Оқытушыларға арналған  іс-шаралар
1 Оқытушылардың тілдік құзыреттілік деңгейін диагностикалау Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және сапаны бақылау қызметі Тестілеу Желтоқсан 2018 жыл

(семестрде 1рет

2 Халықаралық стандартқа сәйкес тілдік деңгей бойынша КС ішкі деректер базасын құру Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және сапаны бақылау қызметі Ішкі база 2018-2022 жж.
3 Оқытушылар үшін тілдік курстарды ұйымдастыру және өткізу Әкімшілік Тілдік курстар 2018-2022жж.
4 Оқытушылардың  біліктілігн арттыру Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және сапаны бақылау қызметі Біліктілікті арттыру курстары 2018-2022 жж.
5 Көптілді оқытуды енгізу бойынша оқытушылар үшін шеберлік -сыныптарын өткізу Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және сапаны бақылау қызметі  Шеберлік-сыныптары 2018-2022жж.
6 Өткізу: BOPPPS моделі бойынша CLIL, TBLT оқыту әдістемесі бойынша семинарлар. Тілдік пәндер оқытушылары. Семинарлар. 2018-2022 жж.