Басты бет / Оқу-әдістемелік жұмыс

Оқу-әдістемелік жұмыс

Колледждегі әдістемелік жұмыс Білім беру процесінің сапасын арттыруға ықпал ететін оқытушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту факторлары ретінде педагогикалық шеберліктің өсуі мен кәсіби құзыреттілігін арттыру үшін жағдайлар жасауға бағытталған.
Әдістемелік жұмыстың негізгі міндеттері:

* ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарын орындауды қамтамасыз ететін білім беру мазмұнын жетілдіру, білім беру технологияларын тұрақты жаңарту;
* оқу-әдістемелік құжаттаманың мазмұнын құру және жаңарту, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін түзету;
* оқыту әдістемесін жетілдіру, құзыреттілік тәсіл негізінде оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізудің тиімділігін арттыру;
* инновацияларды, оқытудың заманауи нысандары мен әдістерін зерделеу және енгізу;
* оқытушыларға, сынып жетекшілеріне, оқу-әдістемелік бөлімшелердің басшыларына білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыруды жақсартуда пәрменді көмек көрсету;
* оқу-әдістемелік құжаттама банкін қалыптастыру;
* педагогикалық ұжымның іскерлік және педагогикалық біліктілік деңгейін арттыру;
* колледж оқытушыларының педагогикалық жұмыс тәжірибесін зерделеу, жинақтау және енгізу.
* Қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес әдістемелік жұмыс қызметтің келесі бағыттары бойынша жүзеге асырылады:
Педагогикалық кеңестің, оқу-әдістемелік кеңестің жұмысы
Циклдік әдістемелік комиссиялардың жұмысы
Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру бойынша әдістемелік жұмыстың әртүрлі формалары
Кадрлардың біліктілігін, педагогикалық шеберлігін және санаттылығын арттыру
Сабаққа қатысу
Жас және жаңадан келген мамандармен жұмыс
Колледждің әдістемелік жұмысын оқу-әдістемелік кеңесіне жолдайды,

оның негізгі міндеттері:

* колледждің оқу-тәрбие қызметін жетілдіру, білім беру сапасын арттыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар дайындау;

* колледж педагогтарына және басқа да мамандарына әдістемелік көмек көрсету;

колледждің оқу жоспарларын әзірлеу және түзету, педагогтердің жұмыс бағдарламалары мен дидактикалық материалдарын сараптау;

* білім беру және тәрбие саласындағы инновацияларды зерделеу және енгізу;

* үздік педагогикалық тәжірибені зерделеу, қысқаша мазмұны, насихаттау;

* педагогтар мен білім алушылардың ғылыми-әдістемелік және шығармашылық қызметін ұйымдастыру;

* әдістемелік мәселелер бойынша педагогикалық кеңестің шешімдерін іске асыру.

Колледждің әдістемелік тақырыбы:

Студенттердің базалық және кәсіби құзыреттіліктерін дамыту құралы ретінде оқытудың инновациялық әдістерін енгізу

Тапсырмалар:

* ҚР МЖМБС сәйкес пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешенді қалыптастыру, жаңарту және жетілдіру

* Оқытудың инновациялық әдістерін енгізу арқылы студенттердің сапалы үлгерімін арттыру

* Студенттердің өзіндік және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру

* Оқытушылардың кәсіби құзыреттіліктерін дамыту және жетілдіру

Колледждегі әдістемелік жұмыс Білім беру процесі құрылымының маңызды құрамдас бөліктерінің бірі ретінде динамикалық, көп қырлы түрде жүзеге асырылады және білім беру жүйесін дамыту, жаңарту, жетілдіру, қайта құру, жас мамандарды даярлау ісінде ең жақсы және инновациялық ізденіс үшін өзіндік әлеует ретінде қызмет етеді.