Басты бет / ҚР СР ДСМ бұйрықтары / ҚР БҒМ

ҚР СР ДСМ бұйрықтары / ҚР БҒМ

Об утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим специальностям  Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы
 
 

КАЗ 2Об утверждении Типового положения о службе безопасности и охраны труда в организации  Қаз 2 ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі туралы үлгілік ережені бекіту туралы
 
 

КАЗ 3Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы  Қаз 3 оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы
 
 

КАЗ 4Об утверждении Санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания  Қаз 4 қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағидаларын бекіту туралы
 
 

КАЗ 5Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц  Қаз 5 Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
 
 

КАЗ 6Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  Қаз 6 білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы
 
 

КАЗ 7Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ по специальностям технического и профессионального образования  КАЗ 7 техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы
 
 

КАЗ Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного  Қаз мемлекеттік қызметті пайдалану (белгілеу, орналастыру) қағидаларын бекіту туралы
 
 

КАЗ Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения  Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы
 
 

КАЗ Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 Может 2007 года № 185  Қаз Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 23 жылғы 2007 жылғы № 185 бұйрығы